Velikonoční přání

Ze srdce přeji všem farníkům požehnané Velikonoce i v této pohnuté době. Na všechny pamatuji v modlitbě a u oltáře. Obzvláště myslím na všechny nemocné a opuštěné. Kéž nás tato pandemie naučí více rozumět sobě, druhým a také Božím plánům. Kéž neztrácíme víru, že Bůh je stále s námi a že jsme v jeho rukou, ať se stane cokoliv. Kéž nikdy nepropadneme strachu.

Doporučuji nesledovat příliš zprávy plné koronaviru. Jistě člověk potřebuje vědět, co se děje, ale v rozumné míře, aby neztratil naději. Syťme se především Božím slovem. Kéž se naplní v nás a na nás slova následujícího žalmu:

Žl 27 (26), 1. 4. 13-14 Odp.: 1a
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám.Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! Důvěřuj v Hospodina, bud‘ silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Ze srdce žehná + P. Vlastimil Krajčovič