Znovuobnovení bohoslužeb

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

  • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
  • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
  • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
  • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
  • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

Bohoslužeb se bude moci účastnit:

od 24. dubna nejvýše 15 osob,

od 11. května nejvýše 30 osob

od 25. května maximálně 50 osob.

od 8. června konec omezení počtu osob

Od 24. dubna do 11. května tedy v naší farnosti platí, že na bohoslužbě je přítomná rodina, která má na ten den zapsán úmysl mše sv. Vzhledem k nutné asistenci při liturgii (varhany, kostelník, ministranti) prosíme o účast rodiny max. do 10 osob. Pokud nenaplníte daný počet, můžete si vzít na mši sv.  třeba sousedy, známé apod. Vstup do kostela prosím 15 minut přede mší sv.

Při 30 lidech – mše sv. ve všední den pravděpodobně jako normálně; v sobotu a neděli, ten. kdo má úmysl.

Při 50 lidech stejně jako při 30 lidech.

Pokud se tedy zase něco nezmění, bude platit tento plán!!!

Zemřela paní Edita Obrusníková

Pán povolal na věčnost naší farnici pí. Editu Obrusníkovou. Rozloučení zůstává za současné situace stále vyhrazenou jen pro nejužší rodinu. Připojte se modlitbou každý ve svém domově. Ať odpočívá v pokoji!

Velikonoční přání

Ze srdce přeji všem farníkům požehnané Velikonoce i v této pohnuté době. Na všechny pamatuji v modlitbě a u oltáře. Obzvláště myslím na všechny nemocné a opuštěné. Kéž nás tato pandemie naučí více rozumět sobě, druhým a také Božím plánům. Kéž neztrácíme víru, že Bůh je stále s námi a že jsme v jeho rukou, ať se stane cokoliv. Kéž nikdy nepropadneme strachu.

Doporučuji nesledovat příliš zprávy plné koronaviru. Jistě člověk potřebuje vědět, co se děje, ale v rozumné míře, aby neztratil naději. Syťme se především Božím slovem. Kéž se naplní v nás a na nás slova následujícího žalmu:

Žl 27 (26), 1. 4. 13-14 Odp.: 1a
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám.Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! Důvěřuj v Hospodina, bud‘ silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Ze srdce žehná + P. Vlastimil Krajčovič

Žehnání pokrmů na Boží Hod velikonoční

Jelikož není možné žehnat velikonoční pokrmy v kostele, je vhodné pronést modlitbu požehnání v rodině. Zde je text modlitby. Je dobré přečíst si uvedený text Písma a pak nejlépe hlava rodiny pronáší uvedenou modlitbu.

P. Josef Kaszper na TV Noe

Chtěl bych Vás, milí farníci, upozornit na snímek „Josef, dělník milosrdenství„. Jedná se o dokument o díle P. Josefa Kaszpera, který byl také mým předchůdcem farářem ve Strahovicích. Premiéru má v neděli Zmrtvýchvstání Páně 12. 4. 2020 v 17. 30 na TV Noe. Na Velikonoční pondělí v 8.05 hod. má reprízu. Zdraví o. Vlastimil