Mimořádné Urbi et Orbi

Papež František pozval věřící, aby se v pátek 27. března v 18.00 připojili přes média ke společné modlitbě, poslechu Božího slova a adoraci, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které bude TV Noe vysílat v přímém přenosu.

Článek na církev.cz

Farnost a nouzový stav

  • Vzhledem k opatření vlády a podle instrukcí biskupa Ostravsko-opavské diecéze se všechny bohoslužby ruší až do odvolání. Otec Vlastimil bude sloužit mši sv. bez účasti lidu na úmysl, který již byl dán na daný den. Pokud chcete úmysl zrušit či posunout, volejte na telefonní číslo pana faráře 731 625 672. Zavolejte obzvláště vy, kdo máte mši sv. v neděli. Tam bude třeba domlouvat náhradní termín.
  • Stejně tak jsou zrušeny všechny křížové cesty a duchovní obnova v Chuchelné dne 21. 3. 2020.
  • V případě pohřbu volejte nejdříve na tel. číslo pana faráře. Pohřební obřad bude pak probíhat jen v okruhu nejbližší rodiny.
  • Svátosti budou udělovány individuálně po domluvě s knězem. Týká se to křtů, pomazání nemocných a sv. smíření.
  • Všichni věřící jsou až do odvolání dispensováni (osvobozeni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Povzbuzuji k účasti na bohoslužbách prostřednictvím televize a rádia a ke slavení neděle v rodinném kruhu.
  • Na závěr výzva z prohlášení našich biskupů ze dne 12. března:„Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.“
  • Sledujte aktuální informace na tomto webu a na vývěskách před kostelem.
  • Viz. také bohoslužby

Výzva ostravsko – opavského biskupa věřícím diecéze v souvislosti s šířením nákazy koronavirem

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás v situaci šířící se nákazy koronavirem, která citelně zasahuje do života celé společnosti i církve, která je její součástí. Všichni společně máme povinnost usilovat o to, aby se šíření nákazy pokud možno co nejvíce zamezilo, nebo zpomalilo. Zároveň  ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým. Církev respektuje Mimořádné opatření vlády a biskupové vyzývají farnosti k jeho dodržování.

Pro život církevních společenství v ostravsko–opavské diecézi upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. V případech, že budou z tohoto důvodu na některých místech nedělní bohoslužby zrušeny, uděluji věřícím dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

Stejně tak uděluji dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě všem věřícím nad 70 let věku, osobám se sníženou imunitou, nebo chronicky nemocným a to bez ohledu na místní situaci.

Mají-li dispenzovaní možnost, doporučuji, aby sledovali nedělní bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků zvláště Televize Noe a Radia Proglas, případně využili pro slavení eucharistie a svaté přijímání všední dny.

V přímluvách ať je pamatováno v souvislosti s epidemií na nemocné, zemřelé a jejich rodiny, na zdravotní personál a státní představitele a jejich rozhodnutí.

Při pozdravení pokoje vynechejte podání rukou. Vyprázdněte kropenky u vchodů do kostela.

Nemocným a seniorům ať je nabídnuto v rámci možnosti farnosti přinášení eucharistie, při zachování patřičných hygienických opatření.

Obracím se na všechny své diecézany, abychom nesli tuto situaci současného života světa jednak ve svém odpovědném chování, ale také v modlitbě. Spoléhejme nejen na opatření lidské, ale na pomoc Boží a na ochranu nebeské Matky. Jak to bylo vlastní věřícím ve všech těžkých dobách. Můžeme se také připojit k modlitební výzvě papeže Františka a každý večer až do středy Svatého týdne se modlit ve 20:00 za ochranu a pomoc Panny Marie.

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko – opavský

Duchovní obnova pro dívky

Dívky od 15 let jsou srdečně zvány na Duchovní obnovu v Opavě u sester z Kongregace Dcer Božské lásky. Téma je: Velikonoční radost. Obnovu vede P. Petr Knapek a sestry z kongregace. Duchovní obnova se koná ve dnech 17. 4. – 19. 4. 2020. Je potřeba se přihlásit. Více informaci najdete na plakátku.

Postní duchovní obnova v Chuchelné

Zveme všechny zájemce na jednodenní postní duchovní obnovu s otcem Janem Szkanderou

Termín: 21. 3. 2020

Místo konání: pastorační prostory kostela Povýšení sv. kříže v Chuchelné

Cena: 130 Kč

Program: 10:00 – 12:30h – přednáška

12:30 – 13:30h – oběd

13:30 – 16:30h – přednáška a adorace

17h mše svatá

Během odpoledního programu bude možnost přijmout svátost smíření. Přihlášky zasílejte do 14. 3. 2020 na adresu olgastu@seznam.cz, nebo na tel: 608 866 505, nebo přímo u Olgy Stuchlé.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Postní duchovní obnova v Bolaticích

V sobotu 28. března se v Římskokatolické farnosti v Bolaticích uskuteční celodenní postní duchovní obnova, kterou povede P. ThLic. Petr Smolek. Téma letošní obnovy je – Uvěřili jsme živému slovu. Řeč bude o tom, jak pracovat s Písmem svatým, jak ho číst, jak se s ním modlit a pozastavíme se také nad mnoha jeho vybranými úryvky. K této duchovní obnově je třeba se předem přihlásit. Kontakt pro přihlašování je: rekolekcebolatice@seznam.cz nebo tel. 728 733 409. Více informací najdete na plakátu a na internetových stránkách www.farnostbolatice.cz. Všichni jsou na tuto duchovní obnovu srdečně zváni!

Adventní koncert – Chuchelná

Chrámový sbor a chrámová schola z Chuchelné vás srdečně zvou na ADVENTNÍ KONCERT, který se bude konat v kostele v Chuchelné o 3. neděli adventní, tedy 15. prosince 2019 v 15:00 hodin, jako host se nám také představí mladý hráč na netradiční nástroj – harfu. Přijďte si zpříjemnit sváteční chvíle očekávání příchodu Spasitele.