Velikonoční přání

Ze srdce přeji všem farníkům požehnané Velikonoce i v této pohnuté době. Na všechny pamatuji v modlitbě a u oltáře. Obzvláště myslím na všechny nemocné a opuštěné. Kéž nás tato pandemie naučí více rozumět sobě, druhým a také Božím plánům. Kéž neztrácíme víru, že Bůh je stále s námi a že jsme v jeho rukou, ať se stane cokoliv. Kéž nikdy nepropadneme strachu.

Doporučuji nesledovat příliš zprávy plné koronaviru. Jistě člověk potřebuje vědět, co se děje, ale v rozumné míře, aby neztratil naději. Syťme se především Božím slovem. Kéž se naplní v nás a na nás slova následujícího žalmu:

Žl 27 (26), 1. 4. 13-14 Odp.: 1a
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám.Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! Důvěřuj v Hospodina, bud‘ silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Ze srdce žehná + P. Vlastimil Krajčovič

Žehnání pokrmů na Boží Hod velikonoční

Jelikož není možné žehnat velikonoční pokrmy v kostele, je vhodné pronést modlitbu požehnání v rodině. Zde je text modlitby. Je dobré přečíst si uvedený text Písma a pak nejlépe hlava rodiny pronáší uvedenou modlitbu.

P. Josef Kaszper na TV Noe

Chtěl bych Vás, milí farníci, upozornit na snímek „Josef, dělník milosrdenství„. Jedná se o dokument o díle P. Josefa Kaszpera, který byl také mým předchůdcem farářem ve Strahovicích. Premiéru má v neděli Zmrtvýchvstání Páně 12. 4. 2020 v 17. 30 na TV Noe. Na Velikonoční pondělí v 8.05 hod. má reprízu. Zdraví o. Vlastimil

Aktuální úmysly mší svatých a ohlášky

Aktuální úmysly mší svatých a ohlášky najdete vždy pod odkazem „Bohoslužby„. Najdete tam také, kdy je kostel otevřen pro individuální modlitbu. Při té příležitosti je také možnost smířit se s Bohem ve svátosti smíření. Tato svátost je udělována individuálně za předpokladu, že se nebudou vytvářet žádné fronty a shluky lidí. Starší lidé by měli podle vládních opatření zůstat raději doma. Svátost smíření je možné odložit na dobu, kdy se snad uvolní preventivní karanténa v ČR. Doporučuje se také osobní pokání a vzbuzení dokonalé lítosti. To je ta lítost, kdy mě mrzí, že jsem pošlapal Boží lásku, že jsem jednal proti Lásce. Patří k tomu ovšem předsevzetí jít, co nejdříve ke svátosti smíření.