Prašivá 2022

Srdečně Vás zveme na tradiční diecézní poutní setkání dětí na Prašivé, které se uskuteční

V pátek 1. července 2022

motto: “SPOLEČNĚ NA CESTĚ“

Odjezd v PÁTEK 1. 7. 2022 v 8:00 h ze Strahovic, 8:05 h od kostela v Chuchelné, 8:10 z Bělé, 8:20 ze Závady, 8:30 z Bohuslavic. Návrat kolem 19 hod.

S sebou jídlo a pití, kšiltovku, pláštěnku, dobré boty na výšlap, kopii kartičky zdrav. pojišťovny, kapesné. Cena jízdného 250 Kč.

Přivez s sebou brambor!

Na stanovišti „Na cestě děláme radost“ můžeme s jeho pomocí udělat radost lidem z Domova svaté Alžběty v Jablunkově. A to jak vyzdobením do podoby „veselé“ brambory, nebo třeba později v bramboráku, který milují klienti tohoto domova. Více se dozvíte přímo na stanovišti.

(Finanční sbírkou na místě můžete podpořit volnočasové aktivity domova pro seniory sester alžbětinek v Jablunkově a zakoupení nového sporáku s troubou, který jim už dosluhuje.) Děkujeme!

Přihlášku a jízdné odevzdejte do 22. 6. 2022 katechetce Olze Stuchlé, nebo panu farářovi. Informace na čísle: 608 866 505.

Více na https://prasiva.prorodiny.cz/

Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do posledního týdne letošní velikonoční doby. Dny mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého jsou dny Svatodušní novény. Připomínají nám apoštoly očekávající Ducha Svatého, sjednocené v modlitbě spolu s Pannou Marií a dalšími učedníky. Toto společenství, které se po Seslání Ducha stává prvotní církví, začíná také záhy řešit praktické záležitosti života církve. Apoštolové si například vybírají další spolupracovníky a ustanovují jáhny, aby moudře rozdělovali společné prostředky a nikomu nic nescházelo.

Nejinak je tomu i v naší době. Církev se v těchto dnech také intenzivně modlí v touze po Duchu Svatém a ve snaze hledat cesty evangelia v tomto světě. Rád bych v té souvislosti poděkoval za to, že jste vzali ve farnostech vážně výzvu k modlitbě za nová povolání i za jmenování nového diecézního biskupa. S důvěrou vám chci dnes svěřit jinou záležitost praktického života naší místní církve.

Víte, že jsme se před devíti lety, po přijetí zákona o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi, vydali na nesnadnou cestu finanční samostatnosti a nezávislosti církve na státu. Během uplynulých osmi let se nám podařilo vybudovat základní pilíře hospodaření diecéze. Hospodaříme s majetkem, který nám stát vydal, a část, kterou nebylo možné vydat, dostáváme ve finanční náhradě, kterou se snažíme moudře investovat. Zároveň dostáváme od státu příspěvek na platy duchovních a provoz diecéze. Tento příspěvek se ale rok od roku plánovaně vždy o 5 procent snižuje. V letošním roce už se nacházíme za polovinou sedmnáctiletého období, po které nám má být tento příspěvek vyplácen. Z celkové částky 93 milionů korun, kterou na platy duchovních v diecézi za rok potřebujeme, už letos dostaneme pouze 70 procent. Zbývajících 30 procent (což je 28 milionů korun) musíme doplnit výnosem z hospodářské činnosti biskupství. To se nám, Bohu díky, zatím daří. Každoroční externí audit potvrzuje, že hospodaření biskupství je zdravé. Pohled do budoucna ovšem říká, že už za osm let nás čeká velká výzva, kdy budeme muset platy duchovních financovat v plné výši z vlastních zdrojů. Proto se ukazuje už teď jako potřebné a žádoucí zapojit do spoluúčasti na financování platů duchovních určitým podílem také farnosti.

Od vzniku diecéze až do této doby se farnosti na společném financování života diecéze podílely odvodem takzvaného desátku – tedy deseti procent z vybraných sbírek ve farnosti. Tímto způsobem byly každoročně shromážděny necelé 4 miliony korun, které byly využity jako solidární podpora ekonomicky slabším farnostem při spolufinancování některých oprav. Přehled této podpory je každoročně zveřejňován ve výroční zprávě diecéze. Tato solidarita farností je velmi důležitá a chci vám za ni, stejně jako za podporu charit, škol a dalších účelů v různých vyhlášených sbírkách během roku poděkovat.

Po poradě s kněžskou radou jsem rozhodl rozšířit od letošního roku solidární příspěvek farností také na mzdové účely, tedy na spolufinancování platů duchovních. Podobnou cestou se postupně vydávají také další diecéze. V naší diecézi proto nově vznikl Diecézní mzdový a solidární fond neboli „DMS fond“ jako forma spoluúčasti farností a věřících na financování platů duchovních a nákladů pastorace v diecézi. Ruší se tedy výše zmíněný desátek, ale neruší se solidarita. Do DMS fondu bude nově každá farnost ročně odvádět částku vypočtenou podle předem stanoveného klíče. Ta se bude skládat z pevné částky za každého dospělého účastníka bohoslužeb (podle sčítání z roku 2019) – 250,-Kč ročně (tj. 21,-Kč měsíčně), a proměnlivé částky 20 procent ze zisku hospodářské činnosti farnosti v předchozím účetně uzavřeném roce.   Výše daru do DMS fondu za vaši farnost je na letošní rok vypočtena na 60 100 Kč (Strahovice), 44 850 Kč (Chuchelná).

Takto shromážděné prostředky z celé diecéze v předpokládané výši 12,8 milionů korun budou rozděleny na dvě poloviny. První polovina pomůže při dofinancování platů duchovních, které nejsou nijak vysoké, právě naopak. Průměrný plat duchovního v naší diecézi činí 22 tisíc korun hrubého. Příspěvek farností bude letos tvořit jen pětinu ze zmíněných 28 milionů, které potřebujeme dofinancovat, a zajistí financování platů duchovních v diecézi na necelý jeden měsíc. Druhá polovina DMS fondu bude nadále (v rámci solidarity) sloužit k podpoře ekonomicky slabších farností.

Možná je to trochu moc čísel, ale věřím, že pochopíte, že bez spoluúčasti věřících se financování života církve určitě do budoucna neobejde. Proto vás prosím o vaše pochopení a štědrost. Budu vděčný, když darem podpoříte příspěvek vaší farnosti do DMS fondu a pomůžete tak s financováním platů duchovních v naší diecézi. Svůj dar můžete dát ve vašem kostele do kterékoli neúčelové sbírky. Zároveň nabízím těm, kdo by mohli využít potvrzení o daru ke snížení základu daně, aby svůj dar odevzdali přímo duchovnímu správci, nebo poslali na účet vaší farnosti s variabilním symbolem 1996 a nechali si vystavit potvrzení o daru.

Biskup František Václav napsal před osmi lety v dopise, kterým vysvětloval dopady majetkového narovnání mimo jiné tato slova: Nejsou na místě úvahy o bohatství, ale naopak o skromnosti a odpovědnosti za budoucí službu církve v našem regionu. K této odpovědnosti patří vidět a vnímat výzvy, které před námi stojí.  Kéž nás tato etapa života diecéze vzájemně posílí, upevní naši jednotu a umožní přinášet dobré plody naší služby společnosti.

Jsou to slova stále platná a jsem za ně velmi vděčný. Ukazují, že je potřeba jít dále jako jedno společenství putující církve, na jehož životě se podílíme a za které máme spoluodpovědnost. Děkuji, že to projevujete i svými dary.

Ještě jednou vám ze srdce děkuji za každou vaši pomoc, modlitbu i dar, a žehnám. + Martin David, apoštolský administrátor

Pastýřský list ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Bratři a sestry,

rád vás všechny v tento den zdravím velikonočním pozdravem: Pokoj Kristův ať je s vámi se všemi! Aleluja!

Velikonoce, které slavíme, nám znovu dávají příležitost prožít radost z Kristova zmrtvýchvstání. Opět jsme vtaženi do příběhu nedělního rána, ve kterém nejdříve Marie Magdalská a potom Petr s Janem nacházejí Ježíšův hrob prázdný. V jejich srdcích se rodí velikonoční víra. Svatý Jan sám o sobě dosvědčuje, že „viděl a uvěřil“. Tato víra pak roste každým setkáním se Vzkříšeným. Když nasloucháme těmto velikonočním událostem, nemůže nám uniknout, že radost z Kristova zmrtvýchvstání je spojena s posláním. Nestačí, že se učedníci mohou shledat se Vzkříšeným, že mohou s Kristem znovu hovořit a spolu s ním jíst. Ale v síle této radosti je Kristus posílá, aby o jeho vzkříšení vydávali svědectví.„Pokoj vám! Jako Otec poslal mě, tak já posílám vás“ (Jan 20,21). Velikonoce pro nás nemají být jen radostným slavením, ale novým posláním a pozváním ke svědectví.

Šíření zvěsti o Kristově vítězství nad smrtí proměňovalo srdce lidí, národů i kultur. Jako Ježíšovi učedníci žijeme v konkrétní době a papež František nás pozval k synodální cestě, abychom společně přemýšleli, jaké má být naše svědectví a co tato doba potřebuje. Snad jsme něco z nadšení Kristových učedníků zažili v synodálních skupinkách. Rád bych poděkoval všem, kdo se do modlitby, naslouchání a dialogu ve skupinkách zapojili. Možná jsme si právě díky těmto setkáním mohli uvědomit zodpovědnost i roli každého z nás v poslání, které nám vzkříšený Kristus svěřil. Možná se díky těmto setkáním zrodila i myšlenka, nápad, iniciativa, co byste ve vaší farnosti mohli změnit, nebo s čím byste mohli začít. Nenechte, prosím, tyto cenné impulsy zaniknout.

Po úmrtí biskupa Františka, od něhož právě dnes o velikonoční neděli uplynuly dva měsíce, se naše diecéze nachází na prahu nové etapy. Jsem přesvědčen, že to musí být právě etapa svědectví a evangelizace. Začít bychom měli tím, že obnovíme to, o co jsme přišli v uplynulých měsících v náročném období pandemie. Ztratily se mnohé návyky, polevily vztahy. Pojďme obnovit život, jak nás k tomu vybízejí Velikonoce – svátky nového života. Obnovme život víry, obnovme život a činnosti společenství. Obnovme naše rozhodnutí jít společnou cestou za Kristem.

Jako společenství jedné diecéze odevzdávejme naše úsilí o obnovu v modlitbách Bohu. Tím více, jsou-li před námi aktuální výzvy a společné úmysly. Rád bych vám ke společné modlitbě předložil hned úmysly dva. Prosím, už teď se modleme za nového diecézního biskupa, kterého Svatý otec pro naši diecézi vybere. (Modlitbu dávám duchovním správcům k dispozici). Nestačí však jenom mít diecézního biskupa, ten potřebuje také spolupracovníky – kněze. Vím, že se ve farnostech za kněze modlíte. Je však potřeba také modlitby za nová povolání. V loňském roce do semináře z naší diecéze nikdo nenastoupil a ani v letošním roce jsem zatím neobdržel žádnou přihlášku. Proto vás prosím a vybízím, abyste se ve farnostech po každé mši svaté společně pomodlili modlitbu Zdrávas Maria za nová kněžská povolání. Zvu vás také k diecézním poutím za povolání a rodiny. Druhou sobotu v květnu na Maria Hilf a první sobotu v říjnu ve Frýdku. Maria, která řekla Bohu své ANO a byla Ježíšovou první učednicí, ať svou mateřskou přímluvou pomáhá odpovědět stejným způsobem všem, kteří uslyší Kristovo volání.

Dnešní den byl po celá léta spojen se sbírkou na seminář. Rozhodl jsem se v letošním roce tuto sbírku zrušit a ponechat ve farnostech. Peníze novým povoláním a prázdnému semináři nepomohou. Je opravdu potřeba především naší modlitby. Seminář ani bohoslovci však bez naší podpory nezůstanou, o to se obávat nemusíte.

Naším svědectvím o vzkříšeném Kristu a jeho lásce je určitě i nezištná pomoc těm, kteří vyhnáni válkou, museli opustit své domovy. Chci vám poděkovat za vaše nasazení, štědrost a solidaritu. Také skrze naši pomoc může k uprchlíkům přicházet Vzkříšený Kristus jako dárce pokoje a světlo naděje v temnotách.

Buďme, bratři a sestry, v síle Velikonoc tvůrci pokoje a porozumění. Nepřipojujme se k rozsévání zloby a závisti. K tomu nás Kristus nepovolal! Naším posláním je vydávat svědectví o vzkříšeném Kristu.

K tomu vám ze srdce žehnám

+ biskup Martin David apoštolský administrátor

Prohlášení ČBK k situaci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.

Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.

Praha, 24. února 2022

Mons. Jan Graubner

předseda České biskupské konference

Rozloučení se zesnulým biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem

Věřící budou mít možnosti rozloučení se zesnulým biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem v pátek 25. února 2022 od 14.00 do 18.00 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě, kde bude rakev vystavena k soukromé modlitbě. Zádušní mše se uskuteční v sobotu 26. února 2022 v 11.00 hod. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Ostatky budou poté přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě.