Svátosti

  • Křest je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem je člověk navždy spojen s Ježíšem a jeho obětí na kříži. Stává se Božím dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny hříchy. Pro křest se musí člověk svobodně rozhodnout. V případě malého dítěte toto rozhodnutí dělají rodiče jako jeho zástupci. Samotnému křtu u dospělých obvykle předchází období příprav, tzv. katechumenát. Křest dětí předpokládá a vyžaduje, že je rodiče budou vychovávat v křesťanském životě. Chtějí-li rodiče nechat dítě pokřtít, mohou si promluvit s místní knězem. Ke křtu je potřeba také kmotr, který pomáhá v křesťanské výchově. Kmotr má být proto věřící, který praktikuje svou víru (denně se modlí, žije z víry a nedělní mše sv. je pro něj samozřejmostí). Kmotr by také měl být biřmovaný.
  • Svatba v kostele je něčím hlubším než jen obřadem s jedinečnou atmosférou. Snoubenci si vzájemně udělují svátost manželství a zavazují se k věrnosti na celý život. Také propojují svůj vztah s Bohem a zavazují se k přijetí potomstva. V kostele se mohou brát partneři, z nichž je alespoň jeden pokřtěný, a kterým nebrání v uzavření sňatku předchozí závazky (např. předchozí svatba v kostele). Do manželství také musí oba snoubenci vstoupit svobodně, tedy bez nátlaku. Nejlepší je popovídat si s místním farářem, se kterým se domluvíte na dalších podrobnostech. Doporučuje se domluva s místním farářem zároveň se zamluvením restaurace pro svatební hostinu, tedy s dostatečným předstihem, tak abyste nebyli překvapeni, když váš zvolený termín nebude ve farnosti možný. Je třeba počítat také s tím, že součástí uzavření manželství v katolické církvi je také příprava, která obnáší několik setkání s manželským párem, apod.
  • Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Zpovídá se zpravidla 30 minut přede mší sv. V neděli ale jen ve Strahovicích před ranní mši sv. v 7 hod.
  • Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, posiluje nemocného a probouzí v něm velikou důvěru v Boží milosrdenství. Nemocnému může být udělena doma, v kostele i v nemocnici. Uděluje se na požádání kdykoliv. Pokud se je nemocný v některé nemocnici, je nejrychlejší způsob, jak k němu přivolat kněze, využít služby nemocničních kaplanů. Nemocniční kaplan pro Fakultní nemocnici Ostrava: P. ThLic. Václav Tomiczek, mobil: 733 741 700, e-mail: vtomiczek@doo.cz Nemocniční kaplan pro Městskou nemocnici Ostrava-Fifejdy: P. Mgr. Marek Žukowski, mobil: 731 689 571, e-mail: kaplan@mnof.cz. Nemocniční kaplan pro Opavu: P. Marek Večerek, mobil: 733 307 117, e-mail: rkf.opavakaterinky@doo.cz