Kostel Strahovice

Kostel Strahovice

1558967164strahovice-kostel

1921

Počátky nové farnosti

Vzniká samostatná strahovická farnost, jejímž prvním duchovním správcem je P. Dr. Josef Vrchovecký.
Nejdříve je postavena farní budova. Bohoslužby jsou slouženy v kapli sv. Augustina (dnes kaple Panny Marie Schönstattské). Ta ale farníkům nedostačuje, proto za pomoci sbírek, darů a dobrovolné práce započíná výstavba nového kostela.

1924

Zasvěcení sv. Augustinu

Dne 24. 10. 1924 je olomouckým arcibiskupem Dr. Leopoldem Prečanem slavnostně vysvěcen nový chrám. Je vystavěn v neobarokním stylu. Jeho délka je 30 m, šířka 12-14 m, výška stropu 11 m a výška věže 33 m. Měl dva zvony – Panna Marie a sv. Václav. Hlavní oltář ze slezského mramoru zdobí socha Božského Srdce Páně a dvě pískovcové sochy kořících se andělů po stranách.
V bočních lodích jsou situovány oltáře Panny Marie Lurdské, sv. Josefa a pomník padlým vojákům ke cti Panny Marie Sedmibolestné.
Stejně jako oltáře, tak i křtitelnice, kazatelna a mřížka, oddělující kněžiště od hlavní lodi chrámu, jsou vyrobeny ze slezského mramoru.

1934–1936

První výmalba kostela byla provedena r. 1934 v beurónském stylu. Při dalších výmalbách (1968 a 1996) je zvolena světlá barva stěn a jsou ponechány jen barevné medailony světců.
V roce 1936 je zakoupen třetí zvon ke cti sv. Josefa.

1939–1945

Válečné období

Během II. světové války musely být zvony Panny Marie a sv. Josefa odevzdány pro válečné účely. Zůstal jen zvon sv. Václav (250 kg).
I přes Strahovice postupovala fronta, která za sebou zanechala poškozenou kapli a farní budovu, nejvíce však byl poničený kostel.

1948–1965

Poválečné období

Znovu konají farníci sbírky a zdarma pracují na opravách kostela.
V roce 1951 jsou instalována u hlavního oltáře dvě vitrážní okna - sv. Ambrož a sv. Monika. Rok poté dostává věž nové hodiny o průměru 120 cm.
V roce 1954 je interiér chrámu obohacen o dvě olejomalby P. Vincenta Hurníka - sv. Marie Goretti a sv. apoštol Juda Tadeáš.
Do r. 1955 se datuje zakoupení nových varhan.
Další nové vitráže jsou instalovány u bočních oltářů v r. 1960. Jsou to: sv. Pius X., sv. Viktor I., sv. Bernardeta a sv. Barbora.

1965 - 1990

V souladu s duchem obnovy liturgie jsou po II. vatikánském koncilu slouženy mše svaté u obětního stolu čelem k věřícím. První dřevěný obětní stůl je později nahrazen mramorovým, který byl vyroben ze sloupků původní króty (svěcený Mons. Josefem Hrdličkou na odpust 1993).
Rok 1968 je významný pro kostel tím, že nad hlavní oltář je umístěn obraz patrona sv. Augustina. Ten byl pak 1996 v Olomouci restaurován.
V r. 1985 získala farnost darem Betlém, jenž zdobí v době vánoční boční oltář.

1991–2000

Porevoluční období

Přestože se v 70. letech po vesnici uskutečnila sbírka na nové zvony, nebyla koupě povolena tehdejší okresní správou. Až nyní - 1991 - jsou pořízeny dva nové zvony. Větší o hmotnosti 490 kg je zasvěcen Panně Marii a menší 250 kg sv. Josefu.
V roce 1999 dostává kostelní věž nové elektronické hodiny, které jsou řízeny signálem z Frankfurtu nad Mohanem.
K uctění památky života a smrti P. Richarda Henkese byl pořízen obraz – olejomalba od Beaty Heinen (1995), který je umístěn v kapli P. Marie Schönstattské.
Na území vesnice jsou od úplného počátku farnosti – kromě oprav kostela, kaple a farní budovy – vytvořeny i nové sakrální stavby: např. mramorový kříž na hřbitově (1951), jeskyně Panny Marie Lurdské (1953), kaple Sv. Jana Nepomuckého (1962), kaplička Panny Marie u Komárků (1992), Hladíkův kříž (1998), Památník P. Richardu Henkesovi (1998).

21. 2. 1994

Vloupání do kostela

Smutná událost vstoupila tuto noc do života strahovických farníků. Byla odcizena socha sv. Josefa z bočního oltáře, sedm obrazů Křížové cesty, malá monstrance, velké ciborium a došlo k poškození svatostánku.
Rok poté byla ze sbírky farníků zakoupena nová socha sv. Josefa.
V zadní části kostela přibyly v tomto roce dvě nové vitráže (sv. Hedvika, archanděl Michael).

2015

V tomto roce byl nově upraven vstup na kazatelnu, namísto ze zakristie je přístup přímo z kostela. Mramorové desky se symboly Desatera byly umístěny na přední část ambónu.
Z dílny místního farníka Viktora Slavíka vyšli dva dřevění andělé, kteří jsou zavěšeni po stranách v přední části lodi kostela.