Historie farnosti Strahovice

Historie farnosti Strahovice

mb20190222-19-26-4200241

Do roku 1920

Počátek farnosti

Od dávných dob patřily Strahovice k farnosti křenovické (dnes Krzanowice v Polsku) s kostelem sv. Mikuláše. Změna nastává s připojením Hlučínska k Československu.

1921 - 1941

P. Dr. Josef Vrchovecký

Vznik samostatné strahovické farnosti datujeme do r. 1921, patří do děkanátu Hlučín. Prvním farářem se stal r. 1922 P. Josef Vrchovecký. Jeho hlavním úkolem bylo postavit v obci kostel. Byl znám v celém okolí jako výborný kazatel na poutích v Hrabyni (tam je také pohřben v r. 1960).
Postupem času byly založeny náboženské spolky: III. řád sv. Františka (sdružoval muže i ženy), Mariánská družina (svobodné dívky) a Spolek sv. Anny (vdané ženy).

1941 - 1943

P. Richard Henkes SAC

V průběhu válečných byl pověřen správou farnosti P. Richard Henkes, pallotin z německého Limburgu. Kapli ve Strahovicích zasvětil Panně Marii Schönstattské s jejím obrazem na oltáři. Za svá protiválečná kázání byl zatčen a deportován do koncentračního tábora v Dachau. Tam se při obětavém ošetřování nemocných Čechů nakazil tyfem a 22.2.1943 umírá.
V r. 2003 je zahájen proces o jeho blahořečení. Papežem Františkem je stanoven den 15. 9. 2019, kdy je v německém Limburgu blahořečen jako mučedník lásky.

1943 - 1946

Válečná léta

Krátkou dobu v r. 1943 zde působil P. Oscar Hübl. Po něm nastoupil P. Karl Wehner, který byl farníky oblíben pro svou obětavost a neohroženost. Jako Němec musel však v roce 1946 Strahovice opustit.

1946 - 1965

P. Viktor Smack

Postaral se o válkou poničený kostel, faru i kapli. V dubnu 1949 byly na místním hřbitově uloženy ostatky padlých německých vojáků.
Zajímavostí je zrušení poplatků za lavice (1953) - každý si tedy sedl libovolně, jak to známe dnes.

1965 - 1984

P. Vladimír Valenta

Velice oblíbeným knězem farnosti se stal P. Vladimír Valenta. Při jeho správě došlo v kostele k mnoha změnám, jak v liturgii, tak ve vnitřní úpravě kostela, aby vše odpovídalo závěrům II. Vatikánského koncilu.
Za zmínku stojí 28. květen 1969, kdy byly vesnicí neseny ostatky svatých Cyrila a Metoděje (Putovní výstava) za velké účasti věřících ze Strahovic i z okolních obcí.
P. Valenta tragicky zemřel v únoru 1984.

1984 - 1990

P. Ladislav Skupieň

Těchto bezmála sedm let dojíždí do Strahovic P. Ladislav Skupieň, štěpánkovický farář (dnes působí u minoritů v Opavě).

1990 - 2003

P. Jan Vidlák

1.2.1990 je farníky přivítán kobeřický rodák P. Jan Vidlák. Za jeho působení se v obci postavilo nebo opravilo mnoho církevních staveb, pomníků nebo křížů. Při kostele vznikají úklidové skupiny (1990), slavnostně světí znaky a prapory obce, dobrovolných hasičů a sportovců, pořádá poutě (Velehrad - návštěva papeže Jana Pavla II., Řím 1996).
Farníci zaznamenali první sčítání věřících při nedělní mši sv. (1996).
I smutnou událost zažila farnost, a to vloupání do kostela v roce 1994.

2003 - 2006

P. Josef Kaszper

Z Melče přichází P. Josef Kaszper. V této době zahajuje svou činnost farní rada. Duchovní život farníků obohacují nejen přednášky P. Vítězslava Řehulky, ale i divadelní představení, která s dětmi nacvičila pí. Anna Benešová (Čtvrtý král, sv. Anežka česká). Jejím počinem je i Živý Betlém známý v širokém okolí.
Za podpory o. Josefa se po tři léta uskutečňuje farní tábor pro děti ze Strahovic, který vede animátorka Lucka Mikulčáková. Děti trávily čas na faře v Melči a ve vagónku DCM ve Staré Vsi n. Ondřejnicí.

2006 - 2009

P. Martin Kubeš

V těchto letech působí ve farnosti P. Mgr. Martin Kubeš. V září 2009 putují farníci do Brna u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice.

2009 - 2015

P. David Kantor

Od října 2009 spravuje farnost Strahovice a Chuchelnou P. David Kantor. Živé farní společenství se setkává na 1. farní opékačce (2010).
V tomto období začíná tradice slavení mší svatých za sportovce na místním hřišti, která je pro farníky milým zpestřením.
V adventním čase se pravidelně odehrává Živý Betlém v režii pí. Anny Nevřelové.
V květnu 2013 přijel do naší farnosti o. biskup F. V. Lobkowicz udělit třiceti čtyřem mladým svátost biřmování.
V říjnu 2014 jsme slavili 90 let vysvěcení kostela, 20 let od vzniku scholy, 665 let obce a 125 let od započetí výuky v místní ZŠ. Oslava započala výstavou ve škole, pokračovala koncertem s videoprojekcí naší scholy a zakončena byla děkovnou mší svatou.

2015 - 2016

P. Adam Josef Kasper

Z farnosti Hodslavice přichází o. Adam Kasperek do Strahovic v srpnu 2015. Kvůli zdravotním potížím však zůstává jen do léta 2016.

2016

P. Vlastimil Krajčovič

Ve strahovické farnosti vítáme nového správce P. Vlastimila Krajčoviče, který se zároveň stává administrátorem excurrendo farnosti Chuchelná. Pochází z obce Kunín a na kněze byl vysvěcen 26. 6. 2010.